Wie zijn wij

De energiecoöperatie is in februari 2019 opgericht door de leden van de werkgroep Duurzaam Grashoek. Huidige voorzitter en secretaris zijn Eddy Thewis en Frits Verlinden, beiden uit Grashoek.

De leden van de werkgroep en de huidige bestuurders van de coöperatie hebben geen belangen in de agrarische sector en staan neutraal in de discussie rondom de diverse problemen rondom landbouw, natuur en klimaat. Hun ultieme doelstellingen zijn het realiseren van een vlotte en betaalbare energietransitie voor de bevolking, het verkrijgen van een beter en gezonder leefklimaat in Grashoek en de versterking van de leefbaarheid van het platteland in en rondom Grashoek.

In de toekomst zal het bestuur van de coöperatie uitgebreid worden met burgers uit Grashoek, mensen uit de agrarische sector en uit de milieu- en klimaatbewegingen. Het is de bedoeling om samen met de lokale en andere overheden, de financiële wereld en de diverse organisaties die betrokken zijn met de vormgeving van het platteland te zoeken naar innovatieve oplossingen voor de bestaande problemen. Met het agri-project kan de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw fors terug gedrongen worden en kan het herstel van natuur en milieu in de omgeving versneld worden.

Om meer armslag te krijgen bij de realisatie van de diverse projecten wordt samenwerking aangegaan met diverse organisaties en instanties. Ook wordt gezocht naar draagvlak onder de bevolking door het presenteren van oplossingen die de kern van de problemen aanpakken en die er voor zorgen dat de mensen uit Grashoek ook zullen kunnen zien en voelen dat hun leefomgeving er op vooruitgaat.

Werkgroep Duurzaam Grashoek

De coöperatie werkt nauw verbonden met deze werkgroep bij het realiseren van de plannen. Waar staat de werkgroep precies voor?

De uitgangspunten van de werkgroep Duurzaam Grashoek

Binnen het kader van de plattelandsproblematiek in combinatie met de klimaatproblematiek en de in gang gezette energietransitie is de werkgroep Duurzaam Grashoek op zoek gegaan naar een werkbaar kader om haar doelstellingen te realiseren. Hiervoor heeft de werkgroep en aantal uitgangspunten geformuleerd:

  • De werelden van de veehouderij en de tuinderij moeten bij elkaar gebracht worden om samen met de plaatselijke bevolking, de overheid, de financiële wereld en de milieubeweging de problematieken van mestoverschot, energietransitie, de leefbaarheid van kleine plattelandsgemeenschappen en milieuaantasting samen en tegelijk aan te pakken. Waarbij moet gekeken worden naar de totale effectiviteit van de oplossingen met betrekking tot de klimaat- en milieuproblematiek. Door samenwerking moet het ook mogelijk zijn dat kleinere bedrijven rendabel blijven en dat de schaalvergroting binnen de perken blijft.
  • De energietransitie kan en moet de motor worden van de revitalisering van het platteland, in Grashoek, Peel en Maas en later ook buiten de gemeentegrens. Door de uitgaven aan energie zoveel als mogelijk binnen de gemeenschappen te houden en zelfs winsten binnen te halen, kunnen er gelden vrijgemaakt worden om de revitalisering van het platteland te bekostigen. Dit is niet alleen gunstig voor de ontwikkeling van het platteland, maar ook voor de financiën van de diverse overheden.
  • Het voorlichten van de bevolking over de naderende energietransitie en de mogelijkheden die Grashoek heeft om dit te realiseren moeten het draagvlak creëren dat nodig is om maatregelen breed door te voeren. We willen de bevolking helpen om te gaan met de vele veranderingen in de leefomgeving die nu plaatsvinden en in de toekomst nog vaker zullen plaatsvinden.
  • De activiteiten van de werkgroep en de energiecoöperatie kunnen helpen de publieke opinie vorm te geven in die zin dat mensen meer gaan openstaan voor de noodzakelijke veranderingen die er aan staan te komen.
  • Bij het creëren van draagvlak voor deze en toekomstige plannen betreffende duurzaamheid en energietransitie moeten we er voor zorgen dat de ontwikkelingen de gemeenschap niet in verschillende kampen verdelen. Cohesie en solidariteit binnen de gemeenschap van Grashoek moeten worden versterkt. Dit betekent dat in de communicatie naar de bevolking toe duidelijk moet gemaakt worden waarvoor de bevolking het belang en het voordeel van een maatregel zit. De activiteiten van de werkgroep kunnen daar een belangrijke rol in spelen.
  • De werkgroep wil er voor zorgen dat iedere inwoner van Grashoek, ongeacht zijn financiële middelen kan participeren in deze projecten. Uitsluiting geeft aanleiding tot frustratie en onvrede, wat zich weer kan vertalen in extreme standpunten en gedrag.
  • Samen met de overheid en de financiële wereld willen we deze pilot opzetten, die kan dienen als blauwdruk voor de hele gemeente Peel en Maas en wellicht ook voor naburige gemeentes en in feite voor het hele platteland.
  • We streven naar een circulaire economie in Grashoek en de rest van het platteland, met een eerlijke verdeling van lasten en lusten.

Hiermee komen de uitgangspunten van de werkgroep ook overeen met die van de coöperatie.